FAQs Complain Problems

कैलारी गाउँपालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरु

नाम तह वडा ठेगाना
मसानीवेताल प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक तह वडा नम्बर १ विसनपुर
राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय माध्यमिक तह वडा नम्बर ७ भुईयाफाँटा
राष्ट्रीय आधारभूत विद्यालय आधारभूत तह वडा नम्बर ७ वसन्ता
जनता आधारभूत विद्यालय आधारभूत तह वडा नम्बर ७ रामपुर
जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय माध्यमिक तह वडा नम्बर ५ पवेरा
सुनहराताल आधारभूत विद्यालय आधारभूत तह वडा नम्बर ५ छोटिपलिया
जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय माध्यमिक तह वडा नम्बर ४ के गाँउ
दिपेन्द्र माध्यमिक विद्यालय माध्यमिक तह वडा नम्बर १ हसुलिया
जनता आधारभूत विद्यालय आधारभूत तह वडा नम्बर १ मनाउ
राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय माध्यमिक तह वडा नम्बर २ विचैपुर
कैलाली जनकल्याण आधारभूत विद्यालय आधारभूत तह वडा नम्बर २ वसौटी
जनता आधारभूत विद्यालय आधारभूत तह वडा नम्बर ८ उत्तरकटैनी
छिमानन्द आधारभूत विद्यालय आधारभूत तह वडा नम्बर ३ हसुलिया
सरस्वती प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक तह वडा नम्बर ७ रतनपुर
मनकामना प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक तह वडा नम्बर ५ मनिकापुर
सर्वोदय प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक तह वडा नम्बर ५ वैजपुर
शिव प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक तह वडा नम्बर ५ गोवरैला
कालिका प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक तह वडा नम्बर ३ टिसिएन
रामजानकी प्राथमकि विद्यालय प्राथमिक तह वडा नम्बर ४ कालिमाई
वनदेवी प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक तह वडा नम्बर २ दक्षिण मझरा

Pages